شسیشسی مریم حمایتی

Project Description

سیبسیبیسبیسبیسبیسب

Documents

Project Progress

88%

Project Timing

 • Start
  Apr 04 2023
 • End
  May 30 2023

04/04/2023 05/30/2023

100%

Overall Project Completion

 • 20%
 • 60%

88%

 • 40%

 • 80%

20%

40%

60%

80%

طراحی 90% Complete 0/1 Tasks completed

90%
Description
شسظیبیبيئب یب یسب بسبیسبسشث

0/1 Completed Tasks

 • ۲۳۲۳۲۳۲۳۲

پایان 85% Complete 0/1 Tasks completed

85%
Description
بسیشبسبیسبشیس

0/1 Completed Tasks

 • صصصصصصص

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.